Uomo Estate. lR

Progetto grafico: Giancarlo Iliprandi
Fotografia: Serge Libiszewski

1964

Manifesto

100 h x 70 cm

Associazione Giancarlo Iliprandi (Cartella Manifesti)

Close icon orange